Atik Zafè Sante.

Kenbe tèt ou enfome.
Neisha Etienne

Rezon ki ka fè yon jèn fi/fanm pa wè règ li

Nov. 27, 2020

Chak mwa, genyen kondisyon ki reyini nan kò yon jèn fi ki fòme pou yon fekondasyon (pwosesis ki pral bay gwosès la) fèt. Youn nan kondisyon sa yo se preparasyon yon kouch anndan matris la pou resevwa rezilta fekondasyon an....

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

Mete pwa bouyi sou gwo dife depi maten pou manje midi. Poukisa?

Sept. 20, 2020

Genyen nan nou ki te konnen repons lan deja konsa tou genyen ki resevwa resèt yo san eksplikasyon. Pifò sa nap manje oubyen nou keyi nan lanati genyen mwayen defans pesonèl pa yo, pou pwoteje tèt yo kont agresyon...

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

Poukisa mwen gen doulè, lè mwen fin fè bagay ?

Sept. 10, 2020

Imajine ou fenk fin fè bagay ak patnè seksyèl ou, olye ou ta santi w nan nyaj oubyen ap jwi satisfaksyon an oubyen al repoze w, se pito yon doulè ou santi. Petèt se yo ti bagay ki ap fè w mal nan vajen ou oubyen tou pre pelvis…

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

Poukisa yon moun touye tèt li?

Sept. 10, 2020

Li ka difisil pou yon moun panse a koze sa, li pi difisil toujou pou yon moun pale sou li. Se yon sijè ki ka menm rantre nan yon kad tabou, tèlman li jenere laperèz, sitou li pa toujou fasil pou yon moun rive konprann rezon ki ta pouse yon moun fè sa...

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

Poukisa gen moun ki manje anpil, men ki pa janm gwosi?

Aug. 31, 2020

Nou tout gen yon zanmi konsa, yon zanmi kip a respekte okenn lwa gwosi ak kalori. Zanmi sa ki ka pase tout yon vakans ap manje pate avèk ou chak maten, fritay nan aswè, sandwich, elatriye mrn poutan li pa janm pran yon  ti lòsyè gwosè. Kijan moun say o fè

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

Kijan yon vaksen fonksyone?

Aug. 18, 2020

Vaksen an jeneral se youn nan pi gwo akonplisman nan domèn lasyans (lasante), tèlman sa ede popilasyon mondyal la. Jounen jodi a ankò, nou tande anpil diskisyon sou kilè ap gen yon vaksen kont COVID-19 la, an nou eseye konprann vaksen fonksyone...

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

FIMEN HOOKAH, èske li san danje?

Aug. 8, 2020

Depi kèk lane, Hookah (shisha Fubar li ye ii dò!) ap konnen yon asansyon sosyal konsiderab nan divès peyi, tankou lakay nou Ayiti. Youn nan rezon ki bal plas sa, se lide ki ta vle fè konnen li pote mwens danje lakay moun pa rapò a sigarèt...

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

Fè Pipi Lè w Fin Fè Bagay, Èske Li Nesesè? (Ak kèk lòt bagay)

Aug. 2, 2020

Sa se Yon sijè ki souvan, pote anpil kesyonman, pa rapò ak nesesite l. Aprè yon ti chita pale nou fè sou koze rapò seksyèl (fè bagay), ak kèk moun diferan tranch laj ki aktif oubyen ki te aktif pandan yon peryòd, men kisa nou jwenn...

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

14 lòt pwoblèm “Strès” ka ba ou

July 25, 2020

Jan mond lan ye ane sa, avèk tout difikilte nou viv yo, lakòz anpil mou nap strese. Gen sa ki strese tanzantan, gen lòt bagay yo vin tèlman depase yo, yo pa menm ka anpeche tèt yo strese ankò...

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

TE pou pèdi pwa, èske se veriTE ?

July 14, 2020

Depi kèk lane, nou konstate sou mache a prezans anpil pwodui ki la pou ede moun pèdi pwa, swa yap kanpe apeti w, swa yo ka boule grès oubyen yo pèmèt metabolism ou fonksyone pi vit. Pami pwodui sa yo, nou genyen konprime pa egzanp, nou genyen te tou...

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

Ki Kantite « Matyè Fekal » ou Pwodui nan Lavi a ??

July 9, 2020

Toutotan wap avanse nan lavi, se toutotan wap fè (akeri) eksperyans, eben se menm jan an tou wap ogmante kapital kaka/tata ou kaka/tata nan lavi a.

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

Mwen sot manje yon bagay ki espire, sak ka rive?

June 13, 2020

Eske sa rive w deja, pou w manje yon bagay ki ekspire ? Tankou yon pen, yon bagay ki te nan bwat konsèv, elatriye. Oubyen èske ou se yon moun depi ou ta wè dat ekspirasyon yon pwodui rive ou tou jete l paske ou tou estime pwodui sa pa bon ?

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

8 maladi ki touye plis moun sou tè a

May 4, 2020

Avèk kowonaviris la ki ap fè ravaj la gen anpil lòt maladi ki touye anpil moun sou tè a ki pèdi fokis yo te konn genyen sou a. E sa ka lakoz, kantite moun ki mouri nòmalman sou latè ogmante, akoz domaj kolateral pandemi a...

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

Ki pi bon moman pou w fè bagay Si w anvi fè pitit?

April 18, 2020

Ansent (sa yo ka rele konsepsyon yon timoun) rive lè spèm yon gason al rankontre (sa bay yon pwosesis ki rele fètilizasyon) ak ze yon fanm, nan aparèy repwodiksyon fanm sa. Pou kèk fanm sa kap fèt byen rapid, pou kèk lòt sa pran plis tan.

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

Yon Premye Ka Transmisyon KOWONAVIRIS A Pati Yon Kadav

April 16, 2020

Yon ajan lasante “Medsin Legal” mouri nan kad Covid-19 la aprè li te fin rantre nan kontak ak yon mò ki te gen viris la.

Li Atik Lan...

Chrismy Augustin

Eske Kowonaviris la se Maladi X, syantifik yo te pè a ?

March 26, 2020

Depi kèk ane, òganizasyon mondyal lasante te konn ap pale sou yon maladi potansyèl ki ta sipoze gen gwo enpak sou mond lan epi gen yon gwo nivo kontaminasyon...

Li Atik Lan...