14 lòt pwoblèm “Strès” ka ba ou


Jan mond lan ye ane sa, avèk tout difikilte nou viv yo, lakòz anpil mou nap strese. Gen sa ki strese tanzantan, gen lòt bagay yo vin tèlman depase yo, yo pa menm ka anpeche tèt yo strese ankò...

Posted by Chrismy Augustin July 25, 2020

Jan mond lan ye ane sa, avèk tout difikilte nou viv yo, lakòz anpil mou nap strese. Gen sa ki strese tanzantan, gen lòt bagay yo vin tèlman depase yo, yo pa menm ka anpeche tèt yo strese ankò. E menm jan lè yon moun ap strese sa nui w. Se menm jan an tou strès annuiye kò a anpil jouk li rive pote divès lòt pwoblèm e li ka menm rive lakoz yon moun touye tèt li si li pa ta rive jere sa. 

Nòmalman, premye repons kò a gen pou strès la se aktivasyon sistèm nève otonòm lan. Epi ou pral gen Ipotalamis lan ki pral di kò a pou sekrete Kòtizòl ak adrenalin. 2 òmon sa yo, yo menm pral ògmante ritm kadyak ou.Sa pral pèmèt ou kouri oubyen pwotje w kont danje…men Ipotalamis lan pa gen kapasite pou l diferyanse vrè oswa fo danje, donk ou reyaji menm jan. 

Kòtizòl, òmon strès, kisa li ye ?

Kòtizòl la se yon òmon ou genyen nan kò a, yo rele l òmon strès paske otomatikman ou kòmanse strese se li ki pran devan. Nòmal li se yon ajan anti-enflamatwa, men youn nan pwoblèm li genyen se “ke” li konn atake sistèm iminitè a e anpeche l fè travay li. Se poutèt sa lè wap strese anpil, li vin yon danje e ka mennen ak yon dal lòt pwoblèm.

Ki lòt pwoblèm medikal strès ka mennen ? (apa panike…)

 1. Zye chèch

.Youn nan premye bagay yo se zye chèch, se pa zye chèch jan ou konnen l lan. Sak pase a se, kò a ki vin pi sansibilize fas ak doulè lè wap strese ak yon ogmantasyon enflamasyon sistemik nan kò a. Tout sa yo ka mennen ak zye a ki vin chèch

 1. Maladi Kè

Nòmalman, lè yon moun ap strese, kè a gen yon tandans pou l ap bat fò. Se menm jan an tou, li ogmante debi san ap sikile nan sistèm lan epi li ankouraje kolestewòl ak trigliserid ale nan san an tou. 

Strès ka lakoz yon moun vin ap fimen oubyen ap plede manje. Tout bagay sa yo ka atake kè a.

 1. Pwoblèm pou dòmi

Lè wap plede strèse sa ka entèfere ak dòmi w, ou pral pase nuit kote w pa ka dòmi vre oubyen lè w resi fè Yon fèmen je, li pa ase.

Strès ka lakoz kòtizòl la swa ap plede ogmante, swa ap plede diminye. E lè konsa, kò a pap janm rive fè yon mizajou pou kòtizòl la vre. Eben nòmalman Pou w ka dòmi fòk genyen kantite kòtizòl la ki diminye epi gen yon mizajou ladanl epi kantite melatonin lan ki li menm ogmante. Depi gen yon difikilte Nan youn nan yo, dòmi an pap byen posib.

 1. Maladi Opresyon

Strès ka dejenere sentom opresyon lakay Yon moun. Sentòm tankou : Pwoblèm pou respire, tous, sifleman…

Strès la ap atake sistèm iminitè a, epi ap fòse l, lage kèk òmon. Sa ka mennen enflamasyon nan aparèy respiratwa, epi mennen yon atak opresyon.

 1. Kase Cheve / Chit Cheve

Nòmalman chit oubyen cheve kase ka rive twa mwa aprè yon moun fin viv yon sitiyasyon stresan. Sak pase, nòmalman Pou cheve a ka rete an Sante fòk folikil yo kontinye pwodiksyon an, avèk strès la folikil sa yo pap kontinye renouvèlman an kidonk cheve kap mouri yo pap gen ranplasman.

 1. Pwoblèm Nan po

Nòmalman nan po a gen sa yo rele glann ki sekrete yon luil (sebòm)... Avèk prezans kòtizòl la, pral gen yon diminisyon nan pwodiksyon sebòm lan. Avèk sa sistèm lan pap balanse ankò, sa ki pral mennen pwoblèm Nan po a.

 1. Maladi Nan jansiv

Sa pa rive souvan men li enpòtan pou w konnen, Bouch la se pòt kò a, E bakteri ou ta gen nan Bouch la, gen anpil chans pou li ta ka vwayaje nan rès kò a, epi ogmante risk Pou gen enflamasyon. Nòmalman kòtizòl ta dwe ka ede w goumen kont enflamasyon, si li pa ka byen regile (lè w strese), li ka gen gwo efè sou tisi jansiv yo ak zo ki nan anviwon yo. Sa ka deranje atè yo, epi ogmante chans pou fòmasyon plak.

 1. Pran pwa/Obezite

Lè wap plede strese sa ap envite w manje e anpil Nan manje sa yo se manje ki gen sik, grès ak kalori epi an retou sa ap fè w gwosi.

Gen rechèch ki menm montre, avèk ogmantasyon kòtizòl la, sa vin favorize kondisyon pou depo grès nan rejyon vant lan.

 1. Tèt fè mal

Se youn nan bagay ki pi souvan rive lè yon moun ap strese. Strès ka lakoz ou gen yon tip tèt fè mal ki rele "Tèt fè mal tansyon" oubyen kèk fwa si strès la ta jwenn ak Yon Lot tèt fè mal ou ta genyen, li ka dejenere l nèt.

 1. Depresyon ak Anksyete

Lè wap plede strese sa favorize devlopman depresyon ak anksyete.

Sak pase a se, kantite kòtizòl la ki ogmante nan kò a, nivo serotonin lan ki diminye epi gen kèk lòt newotransmetè ki ogmante tou. Tout sa yo ansanm ka favorize depresyon ak anksyete.

 1. Pwoblèm gastwo-entestinal

Ou konn santi ou tèlman strese, epi vant ou kòmanse fè w mal? Eben se Yon bagay ki posib vre. Strès la ka mennen Yon diminisyon nan kantite san ak oksijèn ki prale nan lestomak ou, sa kap vin mennen kranp, enflamasyon avèk ekilib kap pèdi nan bakteri ki enpòtan nan zòn sa. E lè ou gen pwoblèm nan zòn sa, strès ka dejenere l.

 1. Pwoblèm Memwa

Nan pati sa strès la egzèse Yon travay ki Yon jan dwòl. Strès la ka angaje kèk chanjman kronik nan kèk pati nan sèvo a.  Depi gen anpil sekresyon kòtizòl, Yon moun ka gen anpil pwoblèm pou sonje kek bagay ki gen lontan yo pase. Men Yon lòt kote, li ka amelyore memwa emosyonèl, se pou sa lè Yon moun ap strese oubyen tris gen anpil lòt lide tris oubyen strès ki pase nan tèt la.

 1. Fè w granmoun pi vit

Nou konn wè jan Mateli oubyen Jove"nil" parèt granmoun anpil pandan moman yo sou pouvwa pa rapò a lè yo te fenk rantre. Oubyen ankò jan yon moun parèt vin pi granmoun aprè yon tan yo pase Nan lopital pandan yon maladi? Eben gen evidans ki montre strès ka afekte laj ou. Moun ki gen pwoblèm strès, gen pwoblèm nan kwomozòm yo, ki ka lakoz ou granmoun anpil. Gen bagay ki menm di strès ka lakoz ou pran ant 9-17 lane anplis. 

 1. Pwoblèm bann

Lè wap plede strese sa ka lakoz diminisyon nan nivo pwodiksyon testostewòn Yon moun, sa kap lakoz diminisyon nan kantite pwodiksyon spèm lan tou. Strès mete pwoblèm nan kominikasyon ant sèvo a ak peni a, sa anpeche san an ale nan aparèy jenital la epi bloke ereksyon.

 

Chrismy Augustin

 

Sous

 1. https://www.healthline.com/health/high-cortisol-symptoms
 2. https://www.nature.com/articles/s41598-019-40539-0
 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24417575/
 4. https://www.apa.org/helpcenter/stress/effects-cardiovascular
 5. https://wellnessjar.com/about/
 6. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma/symptoms-causes/syc-20369653
 7. https://www.forbes.com/sites/neeranathan/2020/06/30/why-extreme-stress-causes-hair-loss/#7cde695b4e6f
 8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17340019/
 9. https://www.nidcr.nih.gov/health-info/gum-disease
 10. https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-017-0742-1
 11. https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/stress-and-the-sensitive-gut
 12. https://gut.bmj.com/content/47/6/861.short
 13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23822751/

 Posted by Chrismy Augustin July 25, 2020Posted by Chrismy Augustin July 25, 2020