Fè Pipi Lè w Fin Fè Bagay, Èske Li Nesesè? (Ak kèk lòt bagay)


Sa se Yon sijè ki souvan, pote anpil kesyonman, pa rapò ak nesesite l. Aprè yon ti chita pale nou fè sou koze rapò seksyèl (fè bagay), ak kèk moun diferan tranch laj ki aktif oubyen ki te aktif pandan yon peryòd, men kisa nou jwenn...

Posted by Chrismy Augustin Aug. 2, 2020

 

Sa se Yon sijè ki souvan, pote anpil kesyonman, pa rapò ak nesesite l. Aprè yon ti chita pale nou fè sou koze rapò seksyèl (fè bagay), ak kèk moun diferan tranch laj ki aktif oubyen ki te aktif pandan yon peryòd. Nou rive jwenn twa kouran refleksyon lakay yo:

1- Gen Nan yo (moun ki gen peni) ki pipi aprè yo fin fè bagay pou evite ta gen spèm ki rete nan aparèy jenital yo (ti pati yo), pou lè yo pral fè yon lòt seyans (yon lòt ke)... Avèk metòd sila yo espere diminye risk pou ta ansent fanm lan kòm yap fè bagay san kapòt.

Se konsa tou gen kèk moun ki gen vajen ki fè sa pou ta mete deyò, nenpòt ti tak spèm ki ta rantre nan vajen yo.

 

2- Gen nan yo (moun ki gen vajen) yo fè pipi aprè yo fi sèks , nan lide pou evite pran enfeksyon sou tout fòm.

Lide a se ph pipi a, kòm li Asid li ta dwe ka touye nenpòt mikwòb oubyen bakteri.

 

3- Gen Lòt ki jis fèl pa abitid, epi si li gen Yon bon kote, la ede yo.

 

Men kisa lasyans di sou sa?

 

Premye bagay pou nou konnen, fè pipi lè w fin fè bagay la pa nesesè oubyen esansyèl men li ka ede w vrèman.

 

Li ka ede goumen kont enfeksyon nan sa ou ka rele sistèm pipi w (nan lang angle "Urinary Tract". Anpil nan enfeksyon sa yo rive lè Yon bakteri rantre nan irèt (*Lakay yon fanm se kanal oubyen ouvèti kote ou pipi lakay yon fanm, li bò kote rantre vajen an) (lakay yon gason se menm bagay la sof ke se la spèm lan soti tou lakay gason an) la epi li kòmanse flannen jouk li rive nan vesi w (blad pipi w).

 

Nan sans sa lè w fin pipi aprè ou fin fè bagay sa ap ede w jete epi anpeche nenpòt ki bakteri, ki ta pèdi fren rantre nan 5mèt50 irèt la. Men se pa yon bagay ki sèten a 100%.

 

Kiyès ki pa plis benefisye nan pipi lè l fin fè bagay?

 

Tout moun ka gen enfeksyon irinè nòmalman, men moun ki gen vajen yo nòmalman plis a risk pa rapò a sa ki gen peni yo.

 

Rezon an senp, si nap pran egzanp enfeksyon ki rive Nan vesi a pa egzanp. Irèt fanm yo nòmalman pi kout pase pa gason yo. Irèt lakay yon moun ki gen vajen se ≈ 4cm pandan sa lakay Yon moun ki gen peni an se ≈ 20 cm. Kidonk yon bakteri ap pi fasil gentan rive byen rapid nan vesi/blad pipi yon moun ki gen vajen pa rapò a youn ki gen peni.

 

Yon lòt aspè ankò. Irèt fanm lan plis rapwoche ak dèyè a fanm lan pa rapò ak lakay gason an. Kidonk yon bakteri pap pran anpil tan pou l soti nan zòn dèyè a epi rive nan irèt la byen rapid

 

Nan sans sa fè pipi aprè rapò seksyèl, pi benefik pou gwoup moun ki gen vajen yo.

 

 

Èske se li nesesè si pat gen pentrasyon nan rapò a?

 

Nòmalman si rapò seksyèl la te gen ladan l, touche pati sèlman. Yon moun pa ta bezwen al fè pipi apre, ni pa ta dwe gen risk.

 

Men si nan rapò a te gen sèks oral (sa yo rele nan langaj kouran an ti bèf la), ka gen risk. Paske ak bouch la ki pral nan klitoris la (lakay moun ki gen vajen yo), gen yon posibilite pou menm Bouch la ta tou pouse bakteri ki ta nan Bouch la nan irèt la.

 

Eske sa ka ede w Pou w pa ansent?

 

Pa twòp.

 

Lè rapò seksyèl la ap fè nan vajen an, ejakilasyon an fèt nan kanal vajen an, pandan pipi a li menm se nan irèt la li soti kidonk li pa evidan lap ede, yon moun ki gen vajen vre. E sa menm si li ta kouri al pipi egzakteman aprè ejakilasyon an fin fèt. Depi spèm lan gentan penetre nan vajen an pa gen wout pa bwa.

 

Men yon lòt kote, li ka ede pou moun ki fè rapò seksyèl epi ki ejakile/voye deyò apre. Si moun sa ta gen pou l, rebalanse ankò (yon lòt ke) san pwoteksyon epi ta gen spèm nan peni a toujou, pipi aprè rapò a ka tou jete l. Men li vrèman pa evidan pou sa rive, chans lan pa anpil menm, li zuilit.

 

Èske sa pa ka anpeche w ansent?

 

Lè w fin fè bagay, epi ou ta vle ansent, yo souvan di aprè ejakilasyon an fin fèt nan vajen an, li tap bon pou moun sa fè yon ti rete tann pou si ta gen kèk spèmatozoyid ki pa ko fin rantre nèt pou agrandi chans yo. Sa ki ta ka vle di, kouri al pipi aprè ou fin fè bagay pa ta dwe twò ede Nan sans sa, men li pa evidan pou se spèmatozoyid ki an reta yo ki pral fekonde ze a vre kidonk li pa twò pwoblèm vre.

 

Èske li ka ede w kont enfeksyon seksyèlman transmisib yo (EST)?

 

Non. Li pap ede w, yo gen lòt fasone Pou yo rantre Nan kò a yo menm, yo pa oblije atake irèt la. Kidonk se sèlman ak pwoteksyon ( kapòt, oubyen fè tès souvan si wap gen rapò ak plizyè moun) ou ka evite pran enfeksyon sa yo.

 

Kilè pou w pipi a menm?

 

Pi bonè se granm Maten, pa mize. Ou fin fè rapò seksyèl la ou tou al pipi.

 

Kisa Pou w fè si w paka pipi?

 

Si w pa ka pipi, ou ka:

 

1- Eseye bwè Yon kantite dlo, sa ka ede w pipi byen rapid.

2- Gen etid ki di, si w koute son oubyen gade videyo pipi oubyen dlo kap koule sa ka ede w pipi pi vit.

3- Si w vle pipi vre, FÒSE.

 

 

Si gen yon bagay ki sèten se "PIPI LÈ W FIN FÈ BAGAY KA EDE W GOUMEN KONT ENFEKSYON NAN SISTÈM IRINÈ A"

 

 

Chrismy Augustin

 

 

Sous

 

1- https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/urinary-tract-infection/symptoms-causes/syc-20353447

 

2- https://www.teenhealthcare.org/blog/you-asked-it-does-peeing-prevent-pregnancy/

 

3-

https://www.webmd.com/baby/features/7-tips-getting-pregnant-faster

 

4-

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321074

 

 

 

 

 Posted by Chrismy Augustin Aug. 2, 2020Posted by Chrismy Augustin Aug. 2, 2020