Poukisa mwen gen doulè, lè mwen fin fè bagay ?


Imajine ou fenk fin fè bagay ak patnè seksyèl ou, olye ou ta santi w nan nyaj oubyen ap jwi satisfaksyon an oubyen al repoze w, se pito yon doulè ou santi. Petèt se yo ti bagay ki ap fè w mal nan vajen ou oubyen tou pre pelvis…

Posted by Chrismy Augustin Sept. 10, 2020

*Atik la tradui doulè lakay cis-fanm

 

Imajine ou fenk fin fè bagay ak patnè seksyèl ou, olye ou ta santi w nan nyaj oubyen ap  jwi satisfaksyon an oubyen al repoze w, se pito yon doulè ou santi. Petèt se yo ti bagay ki ap fè w mal nan vajen ou oubyen tou pre pelvis…Men si gen yon bagay ki klè ou pa ta sipoze ap santi doulè sa lè w fin fè bagay, ou ta jwenn satisfaksyon nan plas soufrans.

Poutan doulè lè w fin fè bagay la, egziste e chif yo montre se yon bagay moun rankontre ase souvan, gen rechèch ki menm montre lakay chak 3 fanm gen omwen youn kif è eksperyans doulè sa, lè li fin fè bagay. Se yon bagay tou spesyalis nan dòmèn aparèy jenital lakay fanm (jinekològ) resevwa anpil kesyon pou li. Gen anpil bagay ki ka pote tip doulè sa aprè yon rapò seksyèl e gen nan yo ki menm gen tretman. Men kisa yo ye ?

Nan sans, nap prezante 8 rezon ki ka lakoz yon fanm gen doulè aprè li fin fè bagay.

 

1- Yon enfeksyon nan aparèy irinè

Daprè kèk etid ki reyalize, yo estime omwen yon fanm sou 5 ap gen yon enfeksyon nan aparèy irinè li, nan lavi a. Doulè nan rejyon pibis la se pi gwo sentòm pou enfeksyon sa. Kisa ki pase menm ? Eben se enflamasyon enfeksyon an kreye ki pral pote spasm nan misk ki antoure pelvis la.

Lè ou gen yon rapò seksyèl ki te gen penetrasyon ladan l, epi peni patnè w la ap rantre/sotie pi frape sou « mi vajinal » la, vin gen yon gwo doulè, se tankou ou gen yon moun kap plede frape menm kote a pandan plizyè minit…Kidonk misk lan pral vin fatige, epi repons lan se spasmlan…

Kisa ou ka fè pou sa ?

Si w gen pwoblèm sa lè wap fè bagay oubyen yon lòt sentom tankou odè oubyen doulè lè wap pipi, pi bon opsyon an se kontakte yon doktè ki spesyalis nan sa. Gen anpil chans pou ak yon senp antibyotik ou tou jwenn soulajman.

2- Peni patnè ou a ka twò gwo

Nòmalman kanal vajinal (vajen) yon fanm se 12.7 santimèt li ye pandan peni gason an se 15.27 santimèt li ye, kidonk avèk penetrasyon an gen posibilite pou gen yon tromatis ki fèt sou vajen an ki oblije sipòte yon bagay ki twòp pou li, sa ka vin bay kranp.

 

Kisa ou ka fè pou sa ?                         

Si malgre ou te byen awoze, yon bagay konsa rive aprè ou fin fè bagay. Pi bon fason ki ta ka genyen pou jere sa, se eksperimante ak kèk pozisyon ki ede jere diferans longè yo…tankou sa yo rele nan lang angle « Woman on Top » la.

3-       Ou gen kis nan ovè ou

Pifò kis nan ovè yo, se kis ki “benen” yo ye, kidonk aprè kèk tan yo ta dwe disparèt, san ou pa menm konnen yo te la, men kèk fwa sa konn diferan epi yo pote doulè. Si yo yon jan gwo, sitiyasyon an ka konplètman diferan kote yap pote gwo doulè anba ti vant ak kranp aprè ou fi fè bagay.

Kisa ou ka fè ?

Nòmalman, kis sa yo pa twò gwo, men lè li pi gwo (siperyè pa rapò 10.16santimèt), se lè sa gen danje a. Gwo kis sa yo ka tòde, vire, sa ki ka bay gwo doulè. Otomatikman gen pwoblèm sa ki prezante, ou ta dwe al wè yon spesyalis epi resevwa yon tretman (kèk fwa ou ka bezwen chiriji pou regle sa).

4-  Ou gen yon kondisyon ki rele Andometriyoz

Sou chak 10 fanm, yo estime gen youn ki ap gen pou devlope andometriyoz lakay li, yon kondisyon kote tisi ki soti nan iteris la pou ale nan kavite pelvis la. Tisi sa ka al nenpòt ki kote nan kò a, men anpil fwa li rete nan nivo kavite pèlvis la epi fòme kis nan ovè yo, pertitwan lan, vesi a…Si tisi say o al adere dèyè vajen an, li pral pote doulè lè gen penetrasyon nan rapò seksyèl yo.

Men se pa tout fanm ki gen andometriyoz kap gen doulè a…

Kisa ou ka fè ?

Andometriyoz pa yon bagay ki ka trete, men medikaman ak chiriji ka ede jere sentom yo…

 

5- Ou gen yon maladi enflamatwa nan pèlvis

Se yon enfeksyon ki rive nan ògán anlè ki nan aparèy repwodiktè a. Se souvan rezilta yon enfeksyon seksyèlman transmisib kip a trete. Li ka mennen divès bagay tankou doulè nan zòn pèlvis la, li ka menm pote enfètilite…Pandan rapò seksyèl la ak apre, wap santi doulè a byen fon anndan zòn pèlvis la kote aparèy repwodiksyon anlè yo ye.

Kisa ou ka fè ?

Si ou gen sispisyon sa, ou pral lakay yon doktè spesyalis nan sa epi suiv yon tretman ak antibyotik.

6-      Ou fè yon alèji ak spèm patnè ou a

Se yon bagay ki ra, men fè alèji ak spèm egziste, li reyèl. Lè ou gen tip alèji s a yo ou ka santi zòn vajen an gen tandans ap boule w, grate w e menm fè w mal apre ou fin fè bagay. Ou ka menm gen sentom tankou lafyèv. Si ou ta remake lè ou fè bagay ak kapòt san ou pa pran kontak ak spèm lan, sa pa rive. Sa ka sètifye dyagnostik la.

Kisa ou ka fè ?

Ou ta dwe wè yon spesyalis nan alèji pou ede w pou sa, lap fè yon tès pa rapò ak po ki nan rejyon sa pou ou, epi ou ap resevwa kèk piki ak medikaman. Men nòmalman apre kèk tan, alèji sa disparèt.

7-      Ou pat ko pare fizyolojikman

Nòmalman pou aksyon an trè byen pase fòk ou ta eksite seksyèlman. Men kèk fwa sa konn rive pou yon moun pa ko jwenn eksitasyon epi li vin tou pa gen librifikasyon ki kreye, sa vin lakòz mouvman an manke swa epi pote doulè.

Kisa ou ka fè ?

Avan ou rive nan moman penetrasyon an, fè plis bagay preleminè pou mete vajen an nan yon pozisyon kote li eksite epi byen librifye. Gen kèk bagay tankou gwosès, bay tete ak sik manstriyèl ki ka enfliyanse librifikasyon an…Ou ka itilize yon ti dlo tou oubyen kèk librifyan atisfisyèl ki fèt ak silikòn. Ou ka menm jwenn kapòt ki tou genyen sa.

 

8-      Bagay la te manke souplès

Anpil fwa, lè de moun ap fè bagay, yo gen tandans fè divès eksperyans tankou eseye lòt pozisyon, mete plis vivasite nan bagay la (fèl yo jan vyolan…). Men sa ka rive nan pratik sa yo nou tonbe sou youn ki pote, yon kantite presyon anplis sou vajen an, epi li pote doulè apre.

Kisa ou ka fè ?

Tout fanm pa menm jan nan anatomi yo vre, gen kèk pozisyon tankou sa yo rele nan lang vilgè a « Bakchat » ki kreye anpil presyon ak friksyon nan antre vajen an. Epi kèk fwa fè atansyon ak penetrasyon ki twòp nan pwofondè…

 

Gen lòt rezon ki ka lakoz sa toujou, sa se 8 ki pi komen yo.

 

Chrismy Augustin

Sous

1.      https://www.kidney.org/atoz/content/uti

2.      https://www.healthline.com/health/kidney-infection-vs-uti

3.      https://www.health.com/condition/sexual-health/partner-has-big-penis

4.      https://www.nhs.uk/conditions/ovarian-cyst/

5.      https://patient.info/sexual-health/dyspareunia-pain-having-sex#:~:text=Ovarian%20cysts,pain%20during%20sex%20(intercourse).

6.      https://www.medicalnewstoday.com/articles/321417

7.      https://www.cdc.gov/std/pid/stdfact-pid.htm

8.      https://www.healthline.com/health/healthy-sex/semen-allergy

9.      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21913207/

 Posted by Chrismy Augustin Sept. 10, 2020Posted by Chrismy Augustin Sept. 10, 2020