Rezon ki ka fè yon jèn fi/fanm pa wè règ li


Chak mwa, genyen kondisyon ki reyini nan kò yon jèn fi ki fòme pou yon fekondasyon (pwosesis ki pral bay gwosès la) fèt. Youn nan kondisyon sa yo se preparasyon yon kouch anndan matris la pou resevwa rezilta fekondasyon an....

Posted by Neisha Etienne Nov. 27, 2020

Chak mwa, genyen kondisyon ki reyini nan kò yon jèn fi/ ki fòme  pou yon fekondasyon (pwosesis ki pral bay gwosès la) fèt. Youn nan kondisyon sa yo se preparasyon yon kouch anndan matris la pou resevwa rezilta fekondasyon an. Lè fekondasyon sa pa fèt, kouch ki tap tann nan,  koule desann sou fòm san,  se sa nou rele règ la. 

 

 

Depi pa genyen règ lakay yon fi ki nan laj pou sa, nou rele sa amenore. 

-Genyen yon amenore ki primè, li menm se lakay jèn fi, ki genyen plis pase 15 lane men ki poko janm wè premye règ yo sa yo rele menach la.

-Genyen yon lòt ki segondè, se lakay fi ki te kòmanse genyen règ yo men règ la sispann vini e yo genyen plis pase 3 mwa depi yo pa wèl. 

Gen anpil faktè ki ka pwovoke yon amenore lakay yon fi, rezon yo ka natirèl tankou gwosès ki se rezon ki pi popilè ak posib la, men absans règ sa ka rezilta yon modifikasyon provoke oubyen yon maladi tou. 

Men kèk rezon ki ka mete yon fi nan sitiyasyon sila 

1) Kèk metòd kontrasepsyon

Kontrasepsyon se metòd yon moun itilize pou anpeche pwosesis fekondasyon an byen fèt. Metòd kontrasepsyon egziste sou plizyè fòm tankou grenn pou bwè, aparèy pou mete nan matris la, ak piki. Lè yo genyen kèk òmon, yon konpoze anpil pati nan kò a pwodui natirèlman pou kominike ak lòt pati epi provoke yon reyaksyon. Konpozisyon metòd yo konn aji sou selil ki nan kò a yon fason ki anpeche règ la vini.

2) Kèk Medikaman

Yon medikaman kapab geri paske li genyen konpozisyon chimik ki la pou sible pwoblèm nan epi rezoud li. Men genyen risk tou pou se pa sèlman pati ki genyen pwoblèm nan ki sible, lè konsa, menm si li fè travay moun nan bezwen an, li ka provoke tou yon travay moun nan pa bezwen sou kote, se sa yo rele efè segondè. 

Amenore konn fè pati lis efè segondè yon medikaman doktè preskri pou rezoud yon kondisyon espesifik ka pote. Tankou medikaman pou maladi mantal yo, medikaman pou kansè, medikaman pou depresyon, medikaman pou tansyon ak kèk medikaman pou alèji. 

3) Pwa kò a

Endis mas kòporèl se yon chif ki depann de grosè ak wotè yon moun. Konpozisyon kò chak endividi diferan men Òganizasyon mondyal lasante valide yon mwayen ki pèmèt yo detèmine entèval ki defini ki moun ki twò gwo ak sila ki twò piti. Valè sa pèmèt yo eksplike tou kèk siy ki sinonim pwoblèm. Lakay medam yo, pwoblèm anoreksi (kote moun nan pa genyen apeti) oswa pwoblèm boulimi (kote moun nan genyen anpil apeti), konn chanje endis mas kòporèl la , entèval pwa kò ki pa nòmal yo konn aji sou fonksyon òmonal nòmal yo e bloke pwosesis ovilasyon an. 

Fè anpil egzesis ka lakòz amenore a tou. Nan ki sans? Nan menm logik endis mas kòporèl la, egzesis yo ka fè fi a pèdi anpil grès, epi fè li depanse anpil èneji. Si pa genyen ekilib pou ranplase sa li ap pèdi yo, abitid sa yo ka pote prejidis. 

4) Sendwom ovè polikistik

Sendwom ovè polikistik, se yon dezòd òmonal ki fè ovè yo vin pi gwo epi kenbe sa ki sipoze bay ovil pou fekondasyon an. Nan maladi sa, moun nan pwodui twòp andwojèn, ki se yon òmon gason, medam yo genyen l tou piti lè li twòp li aji sou pwosesis ovilasyon an. Depi yon fi genyen laj pou li genyen règ li, li fè pati kategori moun ki ka genyen maladi sa. Youn nan manifestasyon sendwom nan se amenore paske moun nan genyen difikilte pou li ovile. 

5) Move fonksyonman tiwoyid la

Tiwoyid se yon glann nan kou a ki pwodui òmon ki aji sou plizyè ògàn. Se pou sa li genyen yon gwo enflyans sou fonksyonman kò a. Yo enflyanse tanperati, batman kè, dijesyon, pwa kò a, somey eksetera. Li ede kò a adaptel lè sila chanje anviwonman.
Lè tiwoyid la pwodui twòp (ipètiwoyidi) se yon pwoblèm. Tout kò a ap resevwa òmon sa yo ki twòp pou yo, tanperati vin wo, kè a ap bat vit, moun nan ap pèdi pwa, dezòd ki konn mennen amenore.

Lè tiwoyid la pa pwodui ase (ipotiwoyidi) se yon pwoblèm tou, kò a pa jwenn kantite òmon li ta dwe jwenn pou li fonksyone ak yon vitès nòmal. Aktivite a ralanti. Tanperati afekte, kè a afekte, Moun nan gwosi, règ li afekte tou.

 

6) Timè nan glann pituitè a

Glann pituitè se yon ti glann ki sitiyel nan sèvo a ki sekrete òmon ki sible lòt glann  ak ògán nan kò a tankou tiwoyid, ren yo, ovè yo, tete yo eksetera. Tout pètibasyon nan glann sa ap afekte ògán li sible yo.
Lè glann nan nòmal gen yon òmon li pwodui ki rele prolaktin, ki prepare tete a pou li ka pwodui lèt. Òmon sa aji sou òmon ki favorize ovilasyon an yon fason ki anpeche yo aji. Li nòmal lé yon fi ap bay tete pou li pa wè règ li. Men lè genyen yon timè nan glann pituitè a ki fè pwodiksyon prolaktin nan twòp, amenore a vin tounen yon siy ki ka pèmèt yo dekouvri pwoblèm sa.

 

7) Menopoz prematire


Peryod menopoz lakay yon fi se peryod li sispann ovile, fekondasyon paka fèt, li pa genyen règ anko. Se yon fenomèn natirèl. Yo sitiye peryod sa lakay fi ki genyen ant 45 a 55 lane. Fimen ak kèk medikaman oswa tretman konn fè li rive pi bonè, lakay fi ki genyen 40-45 lane. Men lè se fi ki nan kategori anba 40 lane yo ki fè menopoz, yo rele sa menopoz prekòs. Youn nan rezon ki fè sa rive e ka paske moun nan te soufri yon Maladi kote kò a ap atake kò a,  sa yo rele maladie otoimin, konsa tou si moun nan te suiv tretman tankou chimyoterapi, radyoterapi, pou kansè oubyen te sibi chiriji nan ovè li , si genyen moun nan fanmi li ki te genyen menopoz avan 40 lane tou, li riske fè yon menopoz avan lè

 

8) Kèk anòmalite estriktirèl

Tout pati nan kò a bati yon jan pou yon rezon. Lè estrikti yo chanje, fonksyon yo modifye oubyen paka fèt. Aksidan ak  maladi konn lakòz pati nan kò a domaje. Men kèk egzanp ki ka provoke amenore: Sikatris nan matris la apre yon maladi ki modifye kouch la, apre yon kitaj oubyen yon tretman pou fibrom.

Si yon ògan ki te sipoze kontribiye nan pwosesis repwodiksyon an manke akoz yon aksidan oswa yon maladi ki te mennen chiriji oubyen li pa byen devlope poutèt move kondisyon oubyen pwoblem jenetik.
Sa konn rive tou pou vajen an bouche  ak yon septòm (septum) oubyen yon imèn ki pa genyen espas pou kite san passe.  

Depi yon fi pa wè règ li, li dwe ale lakay doktè pou yo ka idantifye rezon an.  Se selman lè tretman pwoblem ki provoke amenore a rezoud, pwoblèm règ la ap rezoud. Si li pa rezoud konsekans yo ka pi grav pi devan. Sa konn rive pou moun nan pa menm ka fè pitit ankò si yo atake pwoblèm nan twò ta.
 

SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ.

Neisha Etienne

 

SousPosted by Neisha Etienne Nov. 27, 2020Posted by Neisha Etienne Nov. 27, 2020