TE pou pèdi pwa, èske se veriTE ?


Depi kèk lane, nou konstate sou mache a prezans anpil pwodui ki la pou ede moun pèdi pwa, swa yap kanpe apeti w, swa yo ka boule grès oubyen yo pèmèt metabolism ou fonksyone pi vit. Pami pwodui sa yo, nou genyen konprime pa egzanp, nou genyen te tou...

Posted by Chrismy Augustin July 14, 2020

Depi kèk lane, nou konstate sou mache a prezans anpil pwodui ki la pou ede moun pèdi pwa, swa yap kanpe apeti w, swa yo ka boule grès oubyen yo pèmèt metabolism ou fonksyone pi vit. Pami pwodui sa yo, nou genyen konprime pa egzanp, nou genyen te tou. Fòmil te a se li menm ki pi popilè. Men èske pwodui sa yo ka pèmèt ou vrèman reyalize sa yo pwomèt la ?

Nan atik sa nou pral debat, kesyon te ki ka fè w pèdi pwa a, avèk evidans syantifilk.

 

Kisa Te ki ka fè w pèdi pwa a ye, vre ?

Tip te sa yo nòmalman se yon melanj divès tip te ant yo oubyen plizyè fèy/rasin ansanm. Daprè sa yo toujou prezante sou bwat yo, yo ta dwe kapab pèmèt konsomatè a pèdi pwa nan ede l boule grès, amelyore travay metabolis li ap fè (lè metabolis la travay plis ou boule plis kalori) epi tou kanpe apeti moun lan. Gen kèk lòt tou ki gen apelasyon « Te pou detòks » ki yo menm ta sipoze ka ogmante ènèji w avèk netwaye anndan kò a, pou retire kèk move eleman tankou toksin yo… 

Sou menm anbalaj te sa yo, souvan gen yon plan pou w suiv ki gen ladan l kèk egzèsis ou gen pou w fè ak kijan pou w bwè te a, si ou vle gen bon rezilta. Nòmalman se konn chak maten.

Yon senp ti kout je sou mache ap montre w pri pwodui sa yo konn varye, e genyen ki konn menm atenn 9960 goud pou yon bwat.

Laksatif, Kafeyin ak Diiretik

Anpil nan te sa yo ki sipoze ka fè w pèdi pwa, souvan gen nan kopozisyon yo twa eleman «Laksatif, Kafeyin ak Diiretik ». Bagay sa yo nòmalman ka ede w pèdi/diminiye nan « pwa dlo » (ki se kantite dlo ou gen nan kò a), sa ki baw ilizyon ke ou pèdi pwa an jeneral, epi ou vin pi mens. 

Men fòm sa pa ede w pèdi grès vre kidonk se pa yon vrè metòd kap ede w pèdi pwa, otomatikman ou ta sispann bwè te a, wap repran tout kantite dlo ou te pèdi a.

Pèdi kantite dlo ou gen nan kò a ka lakoz ou vin dezidrate, sa ki nòmalman ka gen anpil move efè sou kò a…

 1. Laksatif

Anpil nan pwodui sa yo gen ladan l, yon laksatif natirèl yo rele « senna ». Laksatif la nòmlaman fè yon aksyon dirèk sou entesten w, sa ki lakoz entesten an vin travay plis. Se poutèt sa lè yon moun konn konstipe pa egzanp, yo konn konseye li pran laksatif pou li ka fè « matyè fekal » ki pa ka soti yo pase. Men nan kèk ka, eleman sa ki rele « senna » a ka pote anpil doulè nan lestomak.

Si yon ti ilizasyon laksatif, ka fè w al nan twalèt, imajine sa ki ka rive avèk yon itilizasyon pandan plizyè jou. Plede itilize laksatif sa tou, pral lakoz kò a vin depandan avè l sa ki ka deranje w lè w al nan twalèt si ou pap pran l ankò. Lap baw tou dezidratasyon ak gwo pwoblèm nan nivo elektrolit ki gen nan kò a.

*Gen yon lòt eleman, yo souvan itilize nan te sa yo tou ki rele “psilyòm” ki li menm tou ka gen yon efè laksatif sou kò a. Ou ka imajine kòman sa ap ye si li jwenn ak “senna” a.

 

 1. “Diiretik”

Aksyon diiretik la li menm, se fè li fè w pipi anpil. Diiretik la lè li aji sou kò a, li stimile l pou l ka jete tout kantite dlo ak sodyòm ki ta anplis (eksè). Nòmalman sa ta dwe yon bon bagay, si yon moun ta gen yon eksè fliyid. Men yo pa gen okenn vrè itilite si w ta vle pèdi pwa tout bon vre. 

Gen plizyè diiretik ou konn jwenn nan pwodui sa yo tankou : « Pissenlit (nan lang franse) », « aubépine », « jenevriye », « pèsi », « kafeyin », elt.

Kidonk de bagay sa yo an reyalite se dlo yo fè kò a pèdi, men yo pa fèl pèdi grès vre, sa ki fè yo pa yon bon opsyon pou ede moun pèdi pwa vre.

 

Yon lòt kote gen nan pwodui sa yo ki pa itilize eleman sa yo, men yo itilize lòt eleman kap ede w boule grès, diminye apeti w ak amelyore metabolism ou, eske se vre ?

« spoiler »: anpil nan yon pa gen okenn evidans ki pwouve sa

 1. “Garcinia Cambogia”

“Garcinia Cambogia” se yon fwi tropikal e se youn nan sipleman pou pèdi pwa ki pi popilè sou mache a. Daprè sa yo konn di sou li, li ta anpeche kò a pwodui grès epi kanpe apeti w nèt. Eske se vre? Non, pa twòp.

Fwi sa gen ladanl yon engrendyan aktif ki se Asid Idroksisitrik, ki ta dwe bloke yon anzim nan kò w ki rele Liyaz Sitrat, se anzim sa kò a itilize pou li pwodui grès la. Li ta sipoze ogmante tou nivo serotonin ou gen nan sèvo a, sa ki ta sipoze fè w mwens anvi manje. 

Men rezilta yo pa montre tout sa vre. Daprè yon etid ki te pibliye nan « Journal of Obesity », yo jwenn aprè plizyè tan moun ki tap pran sipleman sa pèdi sèlman 2 liv pa rapò ak sa ki pa tap pran l yo. Anplis daprè etid la pat gen okenn evidans ki te montre se sa ki ede, rezilta yo te plis sanble gen rapò ak mòd alimantasyon epi spò moun sa yo tap pratike pandan peryòd sa. 

 

 1. Jennsenn / « Ginseng »

Lè se pa « Garcinia Cambogia » anpil nan pwodui sa yo konn itilize sa yo rele Jennsenn. Jennsenn lan se yon plant anrasinen, ke yo itilize sou fòm rasin oubyen sou fòm poud, ki nòmalman ta dwe genyen divès byenfè sou lasante, pami byenfè sa yo, pwodui yo site « pèdi pwa ».

Jennsenn lan daprè sa li gen ladan l ta sipoze ka atake metabolism lipid (grès) ki gen nan kò a, sa ki tap fè kò a absòbe mwens grès…Li ta dwe tou ka atake divès lòt anzim nan kò a tankou : « leptin, ensilin ak adiponektin » ki yo menm jwe yon wòl nan metabolis grès ki gen nan kò a. Malgre tout sipozisyon sa yo etid yo montre aprè itilizasyon li pandan kèk tan li preske pa enfliyanse pwa moun yo vre.

 

 1. Kafeyin

Aprè nou gen Kafeyin. Kafeyin se yon stimilan sistèm nève santral la, lakay moun. Se youn nan dwòg/medikaman ki plis konsome sou latè.

Nòmalman, yon konsomasyon modere kafeyin ta dwe kanpe apeti yon moun epi fòse kò a boule plis enèji men tout efè sa yo nòmalman disparèt lakay yon moun ki konsome l anpil, paske lap vin devlope yon tolerans pou kafeyin sa. 

Sa vle di, yon te ki ta gen kòm eleman baz kafeyin pap twò gen gwo efè sou ou vre, si w gentan ap konsome kafeyin preske chak jou. Menm si li ta kòmanse ba w ti rezilta, nan kèk tan tolerans ki pral devlope a ap lakoz ou pèdi tout rezilta sa yo.

Malgre tout bagay kafeyin lan gen yon efè ki enpòtan anpil li bay sou kò a, si w se yon moun ki ap fè spò pa egzanp, kafeyin lan ka ede w kenbe pwa w stab. Sa vle di si w te peze 120 liv pa egzanp epi ou vin rive pèdi 20 liv, kafeyin lan ka ede w rete nan nivo 100 liv la pandan yon moman, si w pa al nan fè gwo eksè.

Donk nou ka di nan dezyèm gwoup eleman sa yo, pa gen okenn evidans ki sipòte lide yo ka fè w pèdi pwa a vre. Menm si kafeyin lan gen kèk bon kote pozitif ladan l.

 

Daprè anpil moun, bagay ki plis ka ede w la vre se « Green Tea » oubyen Te vèt. Men eske se vre ?

« Green Tea » preske prezan nan tout te ki di yo ka ede w pèdi pwa yo. Menm si se pa fòm li an direkteman, men li ka prezan sou yon fòm derive. 

An reyalite preske tout tip te sa yo, ke li ta « Green Tea », ke li ta « Black Tea », ke li ta « Oolong tea » - soti nan menm plant lan. Diferans lan sitou nan pwodiksyon an li ye.

« Green Tea » a ka ede/amelyore kapasite kò a pou li boule grès epi ede w pèdi pwa. Men efè say o souvan minim menm si li egziste. Nan tip te sa gen de eleman enpòtan ki se katekin avèk kafeyin, yo tou de ki gen gwo aksyon antioksidan sou kò a. Li enpòtan pou nou souliye, nan « Green Tea » gen yon kantite siperyè de eleman sa pase tout lòt te yo. 

Katekin lan sitou youn nan molekil li yo (EGCG : Epigallocatechin gallate) gen yon gwo efè sou metabolism lipid nan kò a men pou li baw bon rezilta fòk li asosye  ak kafeyin lan. E se la vin pwoblèm lan, jan nou te di sa avan an, kò ka vin devlope yon tolerans pou kafeyin nan sa ki ap anpeche ou jwenn bon rezilta yo. Yon lòt kote ras (si nou ka pale konsa) jwe yon gwo wòl tou, etid yo montre, efè green tea a plis parèt lakay azyatik yo pase lòt ras yo

Kidonk, li ta ka gen kèk bon kote vre men gen anpil faktè ki pou konsidere pou sa ta ka reyalize, men yon lòt kote efè a pap twò gran vre.

 

Nan dènye  ane yo gen yon nouvo tip te ki ap parèt sou mache a yo rele « Detox Tea »/ Te detòks. Eske li mache vre ?

Anpil nouvo te ap vann kapasite pou fè detòks kò a, dènye tan sa yo. Detòks la reprezante yon netwayaj fizyolojik oubyen medisinal anndan kò a. Kote kò a ap jete tout sibstans toksik (toksin) ki anndan an.

Malerezman, menm jan ak anpil lòt pwodui ki di yo fè detòks kò a, sa gen plis chans pou se pa vre. Fwa w, ren w ak sistèm iminitè w se yo ki goumen kont toksin vre nan kò a. 

Kidonk koze te detòks la ak anpil sètitid, li pa vre.

 

Yon lòt kote te an jeneral ka gen anpil bon efè sou kò a. Sitou avèk te vèt la ki jan nou te dil gen de bon eleman ladanl ki se Katekin ak Kafeyin. Gen anpil etid ki pwouve li gen anpil bon bagay li pote pou lasante, tankou pwoteje kò fas a devlopman kèk tip kansè, li redui risk pou devlope maladi kadyo vaskilè epi tou pwoteje kont dyabèt.

Se menm jan an tou li ka gen move efè sou kò, si lap mal itilize tankou :

- Efè laksatif la : Dyare, Doulè nan lestomak (sou fòm kranp)

- Li ka diminye efè konprime planin (kontrasepsyon)

- Efè Kafeyin lan : Kè kap bat fòt, pwoblèm/difikilte pou dòmi, iritabilite (sou « lènè » fasil)

- Dezidratasyon

- Alèji fas a kèk sibstans ki pa defini nan pwodui yo


 

Pou fini, nou ka di, li pa evidan wap pèdi pwa ak konsomasyon te yap vann yo vre. Men gen anpil nan te sa yo ki vini ak yon plan nitritif epi spòtif an asosiyasyon ki ka pote fwi. Kidonk se chanjman nan alimantasyon an ak spò wap fè, sa ki fè w pèdi pwa, se pa te a li menm. Te se dezyèm bwason ki plis konsome sou latè aprè dlo, kidonk nap kontinye bwè ti te nou (Ti te kap bwè ti te) men se pa pou sa.

 

Chrismy Augustin


 

Sous

 1. Effect of green tea catechins with or without caffeine on anthropometric measures: a systematic review and meta-analysis (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19906797/)
 2. The effects of catechin rich teas and caffeine on energy expenditure and fat oxidation: a meta-analysis (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21366839/)
 3. Supplements for weight loss: hype or help for obesity? Part III (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25888621/)
 4. The Use of Garcinia Extract (Hydroxycitric Acid) as a Weight loss Supplement: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21197150/)
 5. Garcinia Cambogia: Safe for Weight Loss? (https://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/garcinia-cambogia-weight-loss)
 6. What’s The Best Fiber Supplement? Splitting Fact From Fiction (Updated for 2019) (https://www.dietvsdisease.org/best-fiber-supplement/)
 7. Ginseng and obesity (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5766689/)
 8. A minireview of effects of green tea on energy expenditure (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26091183/)
 9. Effect of green tea catechins with or without caffeine on anthropometric measures: a systematic review and meta-analysis (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19906797/)
 10. The effects of green tea on weight loss and weight maintenance: a meta-analysis (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19597519/)
 11. Do Detox Diets and Cleanses Really Work? (https://www.healthline.com/nutrition/detox-diets-101)

 Posted by Chrismy Augustin July 14, 2020Posted by Chrismy Augustin July 14, 2020